اسبي قهوه اي همراه با کره اش در حال خوردن شير
اسب شکارچي نيست شکار است. پس به طور طبيعي موجودي است ترسو او مبارزهجو نبوده و بيشتر ميدود. اندام بزرگ و سرعت وسايل دفاعي او هستند. اسب موجودي بسيار حساس و زودرنج است اگر به او احترام گذاشته نشود نميتوان از او انتظار احترام متقابل داشت. او با حافظهاي استثنايي تابع عادت است. کارهاي او از قبيل لگد زدن، گاز گرفتن و …. نتيجه ترس از ناشناختههاست و تنها وسايل دفاعي او هستند.
نظرات کاربران
UserName