اسبي با رنگ سمند
پيشينيان ما بر اساس تجربيات خود محاسن و معايبي را براي اسبهاي با رنگهاي مختلف بر شمرده اند. به اين صورت که اسب سياه را بهترين، کميت را سخت ترين، بور را سبکتر و دونده ترين و ابلق را خوبتر و مشهورترين اسبان مي دانستند. کميت را بهترين رنگ مي دانستند چون اسب کميت در کار سخت تر و مقاوم تر، در گرما و سرما و کارزار صبورتر است و طاقت تشنگي و خستگي و گزيدن مگس را دارد و نيز نوشته اند که "...اسب سمند که دهن و ناصيه لبش و سر زانو سياه داشته باشد و بر پشت خط سياه، در غايت نيکويي و خوبي بود... و اسب ابرش هم در گرما و هم در سرما طاقت نياورد..."
نظرات کاربران
UserName