چند اسب سفيد در حال دويدن در جنگل
به طريق اولي اسبها آزادي خواه نيستند و به همين دليل به هنگام زندگي آرام و در صورت هجوم دسته اي گرگ وقت را براي شور درباره فرار کردن يا نکردن تلف نمي کنند. در اين حالت به تبعيت از رهبري سيلمي قالب ، پا به فرار مي گذارند. اين سيلمي محافظ گله و راهنماي آنها به طرف آب و علوفه است . در بيشتر اوقات اين نقش رهبري را براي اسبهاي اهلي ، انسان عهده دار مي شود. در گله اسبهاي وحشي سيلمي و يا ماديان قالب عهده دار رهبري است که اين رهبريت تحت قانون اطاعت از برتر يا سلسله مراتب قدرت صورت مي پذيرد و براي عهده دار شدن اين نقش قدرت و قاطعيت نقش اساسي ايفا مي کند . قانون اطاعت از برتر يا سلسله مراتب برداشته شده از قانون حاکم بر جوامع ماکيان هاست که با نوک زدن به يکديگر برتري خود را به رخ کشيده و ضعيف تر تسليم شده و تمکين مي کند.
نظرات کاربران
UserName