سه اسب قهوه اي کنار برکه
در قرآن مجيد چندين آيه در مورد اسب وجود دارد و توجه به اسب به حدي است که خداوند به اسبان سپاهيان خداجوي اسلام سوگند ياد مي کند: سوره العاديات:بسم الله الرّحمن الرّحيم. والعاديات ضبحا". فالموريات قدحا". فالمغيرات صبحا". فاثرن به نقعا". فوسطن به جمعا". (آيات ?-?) (به نام خداي بخشاينده مهربان، سوگند بدان اسبان دونده که نفس همي زنند به آواز در تاختن، و آتش جهنده از سمهاي ايشان، (و بر دشمن شبيخون زدند) تا بامدادان آنها را به غارت گرفتند، بر هامون دشمن گرد بر انگيختند، و سپاه دشمن را همه در ميان گرفتند.)
نظرات کاربران
UserName