اسب سفيد
پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و اله اسب را که (سبب تقويت بنيه نظامي مسلمانان است)، موجب عزت مسلمين معرفي مي کند و مي فرمايد:"اربطوا الخيل فان ظهورها لکم عز واجوافها کنز؛اسب ها را براي سواري و جنگ آماده کنيد، زيرا پشت هاي آن ها (يا ظاهر آن ها) براي شما عزت و قدرت بوده، و شکم هايشان (يا باطن آن ها) برايتان گنج است."انّ الله اعزامّتي بسنابک خيلها و مراکز رماحها؛خداوند، امت مرا به وسيله سم اسب ها و فروگاه نيزه ها عزيز ساخت.
نظرات کاربران
UserName