تصويري طنز از دو اسب کنار يک اتومبيل
اگر با اسب سر و کار داريم بايد بر رفتار او اشراف داشته باشيم تا از واکنش هاي او در قبال محرک هاي خاص آگاه بوده و زبان گوياي اندام او و اصوات هشدار دهنده اش را هم بدانيم . عمده دليل بر اين آگاهي ، ايمني است براي اجتناب از هر گونه خطر و يا آسيب احتمالي. ديگر ويژگي اين آگاهي حفظ سلامت جسم و روان اوست که به موقع از بيماري و يا ناخشنودي او مطلع شده در پي رفع آن برآييم .
نظرات کاربران
UserName