دو اسب با رنگ سمند
مورخان عقيده دارند که مردم قبل از يادگيري چگونه سوار شدن بر اسب، از ارابه استفاده مي‌کردند. آنان براي اين فرضيه خود دو دليل عمده ارائه مي‌کنند: 1- فسيل‌هاي پيدا شده نشان مي‌دهند که اسب‌هاي آن دوره براي حمل انسان بسيار کوچک بوده و قد آن‌ها (بلندي جدوگاه) به بيش از ??? سانتي‌متر نمي‌رسيد. 2- قبل از آن که اسب توسط انسان رام شود، مردم از ارابه استفاده مي‌کردند و آن‌ها را به حيواناتي از چون گاو يا الاغ وحشي مي‌بستند. بستن ارابه به اسب‌هاي کوتاه قد خيلي دشوار نبود، در حالي که سوار شدن بر کمر اسب باعث وحشت و رم کردن آن مي‌شد.
نظرات کاربران
UserName