يک کره اسب قهوه اي در گلزاري پر از گلهاي زرد
اسب هاي اوليه حدود 30 سانتي متر قد داشتند و مي توانستند به سرعت بدوند.چهار انگشت در پاهاي عقبي و سه انگشت در پاهاي جلويي اين اسبها وجود داشت و هر انگشت داراي يک سم کوچک بود. .در طول زمان،هر قدر که اسب ها بزرگتر شدند ، تعداد انگشت ها کاهش يافت تا اينکه حدود 23 مليون سال قبل،"مري چيپوس"- جنسي از اسب دوره "ميوسن"- پيدا شد.اين اسب اگرچه چندين انگشت داشت،اما تمام وزن خود را روي انگشت بزرگتر مرکزي،که يک سم داشت،تحمل مي کرد.قد مري چيپوس از زمين تا شانه هايش يک متر و شبيه اسب هاي کوچک امروزي- پوني- بود. برخلاف بسياري از حيوانات ديگر، امروزه تکامل اسب با جزئيات کامل از فسيل هاي متعددي مشخص شده است.
نظرات کاربران
UserName