دو اسب با رنگهاي سفيد و سياه
اسب هاى نژاد اصيل ايرانى در تاريخ و فرهنگ مردم به نام نژاد خاص ناميده شده و داراى مشخصات و تيره نژادى هستند، انبوهى از اين اسب ها موجود و برخى از آنها داراى جمعيت نژادى محدود هستند. اين نژادها عبارتند از : 1- اسب نژاد اصيل عرب ايران 2- اسب نژاد تركمن ايران 3- اسبچه خزر ايرانى 4- اسب نژاد چناران ايرانى 5- اسب نژاد قره باغ ايرانى 6- اسب سيستانى
نظرات کاربران
UserName