تعدادي اسب سفيد در حال دويدن روي آب
زندگي دشوار در بيابان‌هاي خشک باعث شجاعت و مقاومت حيرت برانگيز و تند پايي و صبوري نژاد عربي شده‌است. زندگي او در کنار يا حتي داخل چادر با باديه نشينان نيز باعث خو گرفتن آن با انسان و دلبستگي و اعتماد به او شده‌است. اسب عرب در رشته‌هاي ورزشي که در آن‌ها مقاومت اهميت ويژه‌اي دارد رايج اند و در مسابقات جهاني مقام هي اول را ازان خود مي‌کنند. در مسابقات پرش نيز از آنان استفاده مي‌شود (با وجود قد نسبتاً کوتاهشان). در مسابقات درساژ و کنکورهاي زيبايي نيز اين اسب‌ها به دليل وقار و ظرافت اندام، خواستار فراواني دارند.
نظرات کاربران
UserName