اسب سياه
نژاد بسيار قديمي بارب (Barb) از آفريقاي شمالي ريشه مي‌گيرد. به اين نژاد حدود دو هرار سال پيش در کتاب‌هاي رومي اشاره شده‌است. از آن زمان تعداد زيادي بارب به اروپا به خصوص انگلستان برده شد. ريشه? بسياري از نژادهاي امروزي از جمله اصيل اسپانيايي به نژاد بسيار قديمي بارب‌ها بر مي‌گردد. از اين اسب امروزه براي اصلاح اژاد بسيار استفاده مي‌شود. بارب‌ها اسباني آرام، شجاع، مقاوم و سريع هستند، به همين دليل از آن‌ها خيلي در مسابقات غير دو استفاده مي‌شود. اين حيوان در شرايط بياباني بسيار مقاوم است.
نظرات کاربران
UserName