دو اسب قهوه اي ميان دشت سبز
ضربات دردناک اسب را مي رماند . اگر گير بيافتد ، گردنش افراشته چشمان تنگ و ممکن است سردست زده لگد بزند و يا گاز بگيرد . مهمترين بازتاب ضربه هاي دردناک ماندگاري و خاطره ناخوشايند آنست که ممکن است نه فقط رم کند بلکه با الاکلنگ و يا سردست زدن سوار را به زمين بزند. الاکلنگ واکنشي است در قبال خطري از پشت ، که ممکن است ناشي از پريدن گرگي درند بر پشت اسبي بوده باشد. الاکلنگ را مي توان نشاني از شادي يا هيجان هم دانست .
نظرات کاربران
UserName