اسبي سفيد در حال دويدن
خصيصه اجتماعي بودن ، گاهي موجب دردسر سوارکاران سوار بر اسب هاي جوان و يا به خوبي تربيت نشده مي شود. ممکن است اسب ميل به سواري دادن نداشته و يا سوارآنچنان قاطع نباشد که او را وادار به ترک گروه و يا خروج از محوطه اصطبل نمايد . از طرف ديگر ممکن است از اين خصيصه در جهت خواسته سوار بهره برداري کرد ، يعني جواني نه آنچنان مشتاق را سوار بر اسبي پير و آموخته به حرکت در مسيري از مسابقه پرش واداشت .
نظرات کاربران
UserName