دو اسب قهوه اي بسته شده به کالسکه ميان برفها
در فضاي باز اسب ترسيده رم ميکند. او به سرعت به دور خود مي چرخد و بعد فرار مي کند . گاهي ديده مي شود که پديده اي باعث فرار او شده او رميده و سپس بازگشته و به آن خيره شده است. اگر پديده آنچنان تهديد کننده نباشد . او با سر به پائين کشيده شده و فرنه کنان در حاليکه همچنان خود را آماده فرار کردن نگه مي دارد ، به موضوع نزديک مي شود . در حال سواري ممکن است صدائي و يا حرکتي ناگهاني اسب را به جهيدن به طرف مخالف آن وادارد که اگر خطر ادامه داشته باشد ممکن است به سرعت چرخيده و رم کند.
نظرات کاربران
UserName