اسب خاکستري
حافظه اسب به خصوص در مورد تنبيه ها دردناک بسيار قوي است . اگر در مقاطعي از طول عمر تربيتي با او بد رفتاري شود ، در شرايط مشابه او تبديل به موجودي ناخوشايند خواهد شد و بنابراين خوش رفتاري با او از همان بدو شروع به کار و نوجواني داراي اهميت بسزائي است . فهرست صفات ويژه براي به خاطر سپاري: زندگي اجتماعي (گله) ، چرنده ، پرسه زن ، تقليد کننده ، کنجکاوي ، حافظه برتر ، فرار کننده و جنگنده ، تابع قانون اطاعت برتر .
نظرات کاربران
UserName