چند اسب با رنگ سمند
تحقيقات علمي از جمله درKentucky University اسب كاسپين (خزر) را به عنوان جد اسب اصيل خوزستان (عرب) معرفي مي‌كند و آن را يكي از 4 جد اوليه اسب‌هاي امروزي شناخته بر خلوص ژنتيكي بي مانند آن صحه گذاشته‌اند،اين بدان معناست كه اسب خزر ايران در تكامل و بوجود آمدن تمامي اسب‌هاي خون گرم دنيا نقش اساسي داشته است. امروزه به جز قسمت‌هاي شمالي ايران (نوار سر سبز حاشيه درياي خزر)كه زيستگاهع اصلي اسب خزر محسوب مي‌شود محلهاي ديگري از كشور ايران به توليد و پرورش اين نژاد مي‌پردازند از جمله تهران-كردان كرج،استان گلستان، منطقه تالش و رضوانشهرمي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName