اسبي سفيد همراه با کره قهوه ايش
امروزه گله هاي اندکي از اسبها آنهم در دور افتاده ترين نقاط کره زمين به زندگي ادامه مي دهند . در اين روش زندگي طبيعي و آزادانه ، آنها چراگاهها ، سبزينه زارها ، بوته زارها را براي پيدا کردن آب و غذا درمي نوردند . زندگي در گله حافظ امنيت آنها است و اين گله را سيلمي برتر محافظت مي کند و احتمال خطر قريب الوقوع را هشدار مي دهد . اسب وحشي بايد واکنش هاي سريعي داشته باشد تا بتواند به زندگي ادامه دهد . کره هاي نو زائيده شده بايد به سرعت سرپا بايستند تا اگر گله رميد ، آنرا همراهي کنند . اسب فقط به هنگامي که گير مي افتد با لگد ؤ سر دست زدن و يا گاز گرفتن به دفاع بر مي خيزد. ضامن تنازع بقا در اسب شنوائي خوب ، ديد وسيع و سرعت در فرار به هنگام لزوم است .
نظرات کاربران
UserName