سه اسب سفيد در حال دويدن روي برف
امروزه اسبهاي اصيل عربي در همه جاي دنيا چشمها را مسحور خود مي‌كند. از نكات مهم در اين نژاد تيره‌هاي آن است كه در خيلي از كشورها بدان توجهي نمي‌كنند اما در ايران و برخي كشورها اسبهاي اصيل را به 5 و7 و 9 ذيل تيره تقسيم مي‌كنند : 1. همداني 2. عبيان 3. صگلاوي 4. هدبان 5. كهيدان. ارتفاع ايده‌آل اين اسب بين 144تا152سانتي‌متر است ورنگهاي كرنگ، كهر، سياه و نيله‌ رنگ‌هاي غالب اين نژاد ايراني است.
نظرات کاربران
UserName