اسبي قهوه اي پشت پنجره
در اصطبل اسب تا حد ممکن خود را از موضوع مورد ترس دور نگه مي کند و به گوشه اي از آن پناه مي برد. سر را بالا ميگيرد ، مورد ترسناک را با چشماني از حدقه درآمده و خيره مي نگرد ، پره هاي بيني باز شده و فرنه مي کند ، گوشهايش سيخ و جنبنده اند تا هر صدائي را با سرعت بشنوند. بدن خود را در امتداد موضوع ترسناک نگه داشته و تا مي تواند آن را بالا کشيده و عضلات خود را منقبض مي کند . در حال سواري ممکن است صدائي و يا حرکتي ناگهاني اسب را به جهيدن به طرف مخالف آن وادارد که اگر خطر ادامه داشته باشد ممکن است به سرعت چرخيده و رم کند.
نظرات کاربران
UserName