چشم يک اسب خاکستري از نزديک
انسان مي‌تواند از روي حرکات و برخي از اعمال اسب متوجه منظور او شود. حرکات گوش‌هاي اسب در اين مورد بسيار مؤثر است. به طور مثال، هنگامي که اسب گوش‌هايش را به سمت جلو مي‌چرخاند و سرش را بالا مي‌گيرد، به اين معناست که صدايي او را نگران کرده‌است و او بادقت در حال پيدا کردن منبع صداست. و يا هنگامي که اسب گوش‌هايش را در جهات مختلف مي‌چرخاند و حرکت مي‌دهد، به اين معناست که با دقت اطرافش را تحت نظر دارد. گوش‌هاي مايل به سمت پايين در دو طرف سر اسب، نشان دهنده? تسليم شدن و اطاعت اسب هستند. البته اين حالت گوش‌ها در صورتي که لب‌ها به سمت پايين افتاده باشند، نشانه? خواب‌آلودگي است. اسبي که گوش‌هايش را مي‌چرخاند و زبانش را بيرون مي‌آورد، قصد سربه‌سر گذاشتن و بازي با سوارکار را دارد. اگر اسب گوش‌هايش را به سمت جلو مايل کند و سرش را کمي خم کند، يعني به سوارکار (يا هر کس ديگري) اعتماد دارد. اگر گوش‌هايش را به سم عقب بچرخاند، يعني چيزي باعث بي اعتمادي يا عصبانيت و ناراحتي او شده‌است. در صورتي که گوش‌هايش را به سمت عقب بخواباند، يعني بسيار خشمگين است و يا اين که به شدت ترسيده‌است. در اين صورت اسب مي‌تواند بسيار خطرناک باشد و حمله کند. حرکت سر و پاهاي اسب نيز مي‌توانند در درک منظور او کمک کنند. اسبي که سرش را کمي پايين مي‌آورد و ناگهان به‌شدت تکان مي‌دهد، بدخلقي خود را نشان مي‌دهد. هنگامي که پاهاي جلويش را بر زمين مي‌کوبد، عصبانيت يا بي‌قراري خود را ابراز مي‌کند، در حالي که وقتي اسب پاهاي عقبش را بر زمين مي‌کوبد، مي‌خواهد بفهماند که چيزي باعث ناراحتي او شده‌است (مثلا مگس و...).
نظرات کاربران
UserName