اسبي قهوه اي در حال چرا
اسب ها در طبيعت به دنبال غذا از مرتعي به مرتع ديگر پرسه زده و چرا مي کنند. بيشتر اسب ها امروزه در حصارها نگهداري مي شوند ولي اين خصيصه را همچنان حفظ کرده اند. ممکن است اسبي در حال چريدن در محلي ناگهان به محل ديگري نقل مکان کند. نکته جالب ، غريزه ميل به منزل است که در اسبهاي اهلي همچنان به قوت خود باقي است . چه بسا اتفاق افتاده که اسبي رم کرده باسوار يا بدون سوار راهي منزل شده و حتي اگر سوار راه را گم کرده باشد اسب او را به طرف آن رهنمون کرده است . اسبها هميشه با شلنگهاي کشيده تري به طرف منزل حرکت مي کنند.
نظرات کاربران
UserName