سر و گردن يک اسب قهوه اي
سکاها، هخامنشيان و بيش از همه اشکانيان از اسب‌هاي ترکمن در سواره نظام خود سود بردند. شاهان سلجوقي و صفويان نيز سوار بر اسب‌هاي ترکمن مملکت تحت سيطره خود را گسترش دادند و امنيت بخشيدند و نادرشاه افشار با ترکيب ترکمن و ساير اسب‌هاي ايران تا هند پيش رفت. از گذشته‌هاي دور و سلسله هان در چين گرفته تا خلفاي عباسي و سلاطين عثماني از اسب ترکمن در بخش‌هاي مختلف سپاه خود استفاده مي کردند. بوسفالوس اسکندر و جهان پيماي ناپلئون، نمونه هايي از اسب‌هاي ترکمني هستند که پاي به فتوحات زيادي گذاشتند. نقاشي‌هاي صفوي و قاجار هنوز هم نقش و نگار اسب‌هاي ترکمن را در جنگ و شکار شاهان و شاهزاده‌ها نشان مي دهد.
نظرات کاربران
UserName