يک کره اسب سفيد
قران کريم حضرت سليمان نبي عليه السلام را از علاقه مندان به اسب معرفي نموده ومي فرمايد: وي از اسبان قوي و چابک جنگي، سان مي بيند و به آنان آن چنان علاقه مي ورزد که دستور مي دهد آن ها را باز گردانند و با اين که تاريکي شب همه جا را فرا گرفته و اسبان به خوبي قابل رويت نيستند، با کشيدن دست به ساق ها و گردن هايشان، آن ها را آزموده و مورد نوازش قرار مي دهد:"اذ عرض عليه بالعشيّ الصّافنات الجياد؛به خاطر بياور هنگامي که [طرف] غروب، اسبان چابک و تندرو را بر او عرضه) داشتند)."فقال انّي احببت حبّ اخير عن ذکر ربي حتي توارت بالحجاب؛گفت: من اين اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم[من مي خواهم از آن ها در جهاد استفاده کنم. او همچنان به آن ها نگاه مي کرد] تا از ديدگانش پنهان شدند.""ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والا عناق؛[آن ها آن قدر جالب بودند که گفت:] بار ديگر آن ها را باز گردانيد، و دست به ساق ها و گردن هاي آن ها کشيد [و آن ها را نوازش کرد.]
نظرات کاربران
UserName