سر و گردن يک اسب قهوه اي
در اصلاح و انتخاب اسب براي صفات اقتصادي، رنگ نيز به عنوان يک صفت مهم مورد توجه و مطالعه مي باشد تا جاييکه اصلاح کنندگان نژادهاي Paint و Appaloosa و ديگر اصلاح کنندگان رنگ، تحقيقات زيادي را براي توليد اسبهاي رنگي خالص انجام مي دهند. علاوه بر اين در ميان ساير خصوصيات حيوان (نظير جنس، سن، علايم و تصوير)، رنگ يکي از مهمترين خصوصيات براي ثبت مشخصات و شناسايي حيوانات مزرعه اي و نيز اسب ها مي باشد. اهميت اقتصادي رنگ پوشش بدن بستگي به ميزان ارتباط اين صفت با ساير صفات مهم دارد و همچنين به تنهايي نوع رنگ، نحوه پراکندگي آن در بدن و علايم سر و دست و پا را مي توان به عنوان صفات اقتصادي به حساب آورد.
نظرات کاربران
UserName