اسب قهوه اي
گذشته? نژاد اسب اصيل عرب هنوز به درستي شناخته نشده‌است، ولي بي ترديد اين نژاد بسيار بسيار قديمي است و از خاور ميانه و نواحي بياباني يا نيمه بياباني اين منطقه ريشه گرفته‌است. طي تلاش ساسانيان در پرورش و اصلاح اين نژاد، اسب‌هاي اصيلي به وجود آمدند که به خاطر چابکي و مقاومتشان مايه حيرت شدند. اين نژاد در تاريخ براي اصلاح نژاد و مقاوم کردن اسب‌ها بسيار مورد آميزش قرار گرفت. نژاد اسب‌هاي اصيل انگليسي از آميزش اسب‌هاي عرب با اسب‌هاي محلي (انگليسي) ريشه مي‌گيرد. خون اين نژاد امروزه تقريباً در رگ‌هاي همه? نژادهاي سبک وزن جاري است.
نظرات کاربران
UserName