اسب قهوه اي
اسب را در پارسي ميانه و اوستايي نيز اَسپ (asp)مي‌گفتند. نامهاي بسياري از بزرگان ايراني در روزگار باستان داراي پسوند -اسپ بوده‌است (مانند گشتاسپ، ارجاسپ، گرشاسپ، گشتاسپ، جاماسپ، لهراسپ، ويشتاسپ، هيدراسپ، بيوراسپ، ساتاسپ، سياوش و...)که نشان از اهميت اين جانور در ميان ايرانيان است. در زبان سانسکريت اين واژه به ريخت azva بوده که واژه سوار و اسوار نيز در زبان پارسي کنوني از همين ريشه‌اند.
نظرات کاربران
UserName