آفتاب پرستي روي شاخه درخت
بيشتر مردم مي پندارند كه آفتاب پرست ها رنگشان را براي هم رنگ شدن با محيط تغيير مي دهند. اما پژوهش هاي دانشمندان نشان مي دهد كه نور، دما و روحيه ي جانور باعث تغيير رنگ آفتاب پرست مي شود. گاهي تغييررنگ باعث آسايش بيشتر جانور مي شود. گاهي به جانور كمك مي كند با آفتاب پرست هاي ديگر ارتباط برقرار كند. نور: در نظر بگيريد كه يك آفتاب پرست قهوه اي مي خواهد در آفتاب استراحت بكند. مغز آفتاب پرست به سلول هاي زرد پوستش مي گويد از سلول هاي آبي زيرشان بزرگ تر شوند، در نتيجه، آفتاب پرست سبزرنگ مي شود و اين رنگ روشن كمك مي كند نور روشن از پوست آفتاب پرست بازتاب يابد. دما: اگر آفتاب پرست سردش شود، رنگ پوستش تيره تر مي شود تا گرماي بيشتري را از نور خورشيد جذب كند. روحيه: اگر آفتاب پرست ناراحت شود، رنگ زرد يا قرمز جاي رنگ عادي اش را مي گيرد. رنگيزه ي ملانين به سطح پوست بالا مي آيد و باعث تيره تر شدن رنگ بخش هايي از پوست مي شود. اين ظاهر جديد به آفتاب پرست هاي ديگر مي گويد كه "من براي جنگيدن آماده اماده ام".
نظرات کاربران
UserName