گوريل
گوريل‌ها از بزرگترين نخستي‌ها هستند. اين حيوانات خشکي‌زي هستند و در جنگل‌هاي آفريقا زيست مي‌کنند.اخيرا سه گونه گوريل مطرح بود؛ گوريل زميني غربي گوريل زميني شرقي و گوريل کوهي ولي اکنون توافق شده که دو گونه بيشتر وجود ندارد گوريل زميني غربي و شرقي که هر کدام دو زير گونه دارند و به‌تازگي نيز مشخص شده سومين زيرگونه نيز در يکي از گونه‌ها وجود دارد
نظرات کاربران
UserName