خانه اي ساخته شده در بين دو سنگ غول پيکر
تصوبر فوق خانه اي باور نکردني واقع در شمال روستايي از پرتغال را نشان مي دهد، اين خانه در بين دو سنگ غول پيکر ساخته شده اين مکان هنوز هم ساکناني دارد و در عين ادغام با طبيعت به عنوان شگفت انگيز ترين خانه در اين روستا يا نام خانه درخت مفهومي خوانده مي شود.
نظرات کاربران
UserName