عکسهائي از بدنيا آمدن نوزاد عقرب
کژدم‌ها زنده‌زا بوده و اغلب از نيمه تابستان تا نيمه پاييز مي‌زايند و تعداد نوزادها بسته به نوع عقرب از ? تا ?? عدد متغير است. در برخي از انواع عقرب‌ها، نوزادان از سر خارج مي‌شوند و در برخي ديگر نوزادان از دم. نوزادان پس از تولد خود را به سطح پشتي بدن مادر مي‌رسانند و دست کم تا زمان نخستين پوست‌اندازي نوزادان بر پشت کژدم مادر جابجا مي‌شوند. در اين هنگام اغلب، به علت گرسنگي و نبود غذا عقرب مادر از چند نوزاد خود به عنوان غذا استفاده مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName