قطرات شبنم روي برگي سبز
شبنم يا ژاله قطره‌اي کوچک از آب است که در شب‌هاي مرطوب بر روي گياهان ظاهر مي‌گردد.علت پديد آمدن شبنم بدان جهت است که، که هوا غالباً شب‌ها رو به سردي مي‌رود مولکول‌هاي هوا زودتر از ذرات بخار آب اشباع مي‌گردند و دو عامل اشباع نسبي و برودت موجب مي‌شوند که ذرات بخار آب تبديل به قطرات ريز آب شود و بر سطح گياهان قرار گيرند.شبنم باعث مي‌شود تا گياهان رطوبت خود را از دست ندهند و اين باعث شادابي گياه مي‌گردد.
نظرات کاربران
UserName