کره زمين
زمين سومين سياره در منظومه? شمسي است که در فاصله? حدود ??? ميليون کيلومتري از ستاره‌ي خورشيد قرار دارد. فاصله? زمين تا خورشيد به گونه‌اي است که شرايط محيطي‌ي آن قابليت زيستن را به موجودات زنده? کربني مي‌دهد. تاکنون زمين تنها سياره‌اي بوده است که وجود حيات در آن ثابت شده است. زمين سياره‌اي است سنگي با مقدار قابل توجه‌اي آب سطحي. جو زمين ترکيبي است از نيتروژن (حدود هشتاد درصد)، اکسيژن (حدود بيست درصد) و چندين گاز ديگر. در منظومه? خورشيدي، فاصله? زمين تا خورشيد بين فاصله? زهره (يا ناهيد) تا خورشيد و فاصله? مريخ (يا بهرام) تا خورشيد است. زمين جزو سيارات داخلي منظومه? خورشيدي محسوب مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName