صخره ها کنار ساحل دريا
ساحل منطقه تماس بين دريا و خشکي‌ است. اصطلاح ساحل براي مساحت بين حداکثر مد و پايه پرتگاه‌هاي ساحلي در سواحل مرتفع و براي نواحي واقع بين حداقل جزر و بالاترين مرز پيشروي امواج طوفان نيز به کار مي‌رود.در مناطقي چون خاور آمريکا عرض سواحل بيشتر و در نواحي درياي مديترانه،عرض سواحل کم است. عواملي چون رسوب‌گذاري،فعاليت آتشفشاني،مرجان‌ها و تغييرات سطح آب درياها در پيدايش انواع سواحل مؤثرند اما عواملي چون موج،جزر و مد،جريان دريايي،يخچال طبيعي و باد نيز پيوسته سواحل را تغيير مي‌دهند. برخي سواحل هموار و پست هستند؛ در حالي که در برخي ديگر صخره وجود دارد.
نظرات کاربران
UserName