قرآني به خط کوفي
خط کوفي تقريباً از ابتدا براي نوشتن قرآن به‌کار برده شد. پس از زماني خط کوفي از صورت سادگي بيرون آمد و داراي قواعد و موازين معيني شد، بطوريکه از آثار باقيمانده و قرآن‌هاي نوشته شده آن دوران اين تکامل را مي‌توان مشاهده نمود. به‌طور کلي قرآن‌هايي که از سده‌هاي اوليه باقي مانده به‌خط کوفي نوشته شده‌است و اين موضوع تا قرن پنجم هجري ادامه داشته‌است. خط کوفي قابليت استفاده در امور تزئيني را دارا بود و خطاطان مي‌توانستند براحتي آن را به هر شکل با مقاصد و نظريات خويش منطبق سازند و پس از آنکه کاربردش را در نگارش متن قرآن از دست داد بيشتر براي کتيبه‌هاي تزئيني در بناها يا بر روي اشياء مختلف گرفت.
نظرات کاربران
UserName