قرآن همراه با تسبيح روي ميز کار
تعداد کل آيات قرآن ???? است. البته در اين رقم هم اختلاف هست. مثلاً در اين محاسبه، «بسم الله الرحمن الرحيم» فقط در سوره? فاتحه (اولين سوره? قرآن) شمرده شده‌است (البته بجز سوره فاتحه؛ «بسم الله الرحمن الرحيم» که در ابتداي همه سوره‌هاي قرآن جز سوره توبه که «بسم الله الرحمن الرحيم» ندارد- قرار دارد جزء آيه اول آنها محسوب مي‌شوند.)نظراتي ديگر نيز در اين باره بسيار موجود است، براي مثال اشخاصي مي‌گويند ???? و اشخاصي ديگر مي‌گويند ????. بسته به روش شمارش و تعريف کلمه و نيز نحوه? رسم‌الخط، اعداد مختلفي براي تعداد کلمات و حروف قرآن گفته شده. مشهورترين آن‌ها ????? کلمه و ?????? حرف است.
نظرات کاربران
UserName