ريش تراش
ريش تراش وسيله اي است که براي تراشيدن ريش از آن استفاده مي شود.
نظرات کاربران
UserName