چاقوي کشويي
چاقوي شکاري به انواع چاقوهايي گفته مي‌شود که شکارچي‌ها به کار مي‌برند. چاقوي شکاري براي شکار کردن نيست و پس از شکار براي پوست‌کندن و جدا کردن گوشت شکار به کار مي‌رود. چاقوي شکاري معمولاً يک لبه تيز دارد و قوسي که نزديک به نوک تيغه دارد آن را براي پوست کندن مناسب مي‌سازد.
نظرات کاربران
UserName