ماهي آبي کوچک
ماهي‌ها تقريباٌ در همه آبها زندگي مي‌کنند: در آبهاي در نقطه يخ زدن قطب شمال و در رودها و جويبارهاي بخارآلود جنگلهاي استوايي و در جويبارهاي خروشان کوهستانها و در آبهاي رودهاي آرام زيرزميني. برخي از ماهيان سفرها و مهاجرتهايي سرتاسري اقيانوسي مي‌کنند. ماهيان ديگر بيشتر زندگي خود را درون شنها و کف اقيانوسها مي‌گذرانند. بيشتر ماهيان هرگز اب را ترک نمي‌گويند. اما برخي از ماهيان ممکن است ماهها در بستر خشک رودخانه زنده بمانند.
نظرات کاربران
UserName