دلقک ماهي
دَلقَک‌ماهي يکي از گونه‌هاي ماهي از خانواده? شقايق‌ماهيان (Pomacentridae) است. در حدود بيست و هشت گونه از دلقک‌ماهي‌ها شناسايي شده‌است. اين گونه از ماهي‌ها در آب‌هاي شور زندگي مي‌کنند. ماهي يک مهره‌دار خونسرد و آبشش‌دار است که در آب زندگي مي‌کند. ماهيها (با بيش از ????? گونه) يک گروه پراتبار (پارافيلتيک) هستند و به سه گروه ماهيهاي استخواني (استيکتيس Osteichthyes)، با (????? گونه)، ماهيهاي غضروفي (کندريکتيس Chondrichthyes با بيش از ??? گونه) و گروههاي مختلف ماهيهاي بدون آرواره (?? گونه) از جمله ماهي‌هاي مکنده و دهان‌گِرد (hagfish) تقسيم مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName