يوزپلنگي همراه با شکارش بعد از خوردن
طعمه معمول يوزپلنگها غزال‌ها (به ويژه غزال تامسون)، ايمپالا، آنتيلوپ‌ها و ديگر پستانداران سم دار حداکثر تا ?? کيلوگرم وزن هستند. يک نر بالغ تنها هر چند روز يک بار شکار مي‌کند اما ماده‌هاي داراي توله تقريباً هر روز به شکار مي‌پردازند. در حالي که ساير گربه سانان شکارچيان شب هستند يوزها عمدتاً روز فعال بوده و اغلب در اوايل بامداد و غروب آفتاب به سراغ طعمه‌هاي خود مي‌روند. تاکتيک او در شکار مخفي شدن و نزديک شدن به طعمه است.
نظرات کاربران
UserName