چند يوزپلنگ ماده
نگهداري اين حيوان بسيار پيچيده‌است : به طور مثال ميزان باروري اين حيوان در اسارت بسيار پايين است و نرخ مرگ و مير در ميان توله‌هاي اين حيوان به علل ژنتيکي بسيار زياد است و همچنين اين حقيقت که ماده در اين حيوان انتخاب کننده جفت است و نمي‌توان دو يوز نر و ماده را در کنار هم گذاشت تا خودشان جفت شوند چون ممکن است با هم جفت گيري نکنند و ماده ? نر را نپسندد و اين عوامل باعث شده ميزان توليد مثل اين حيوان در اسارت بسيار پايين باشد.
نظرات کاربران
UserName