يوزپلنگي در حال غرش از نزديک
در حدود ???? سال پيش يوزها در اکثر نقاط آسيا حضور داشتند اما الان منحصر به نواحي دور افتاده‌اي در بيابان‌هاي ايران شده‌اند. يوزها در سرزمينهاي باز و علفزارها ? دشتهاي کوچک ? مناطق نيمه بياباني و ساير مناطقي که مي‌توان در آن شکار يافت زندگي مي‌کنند. يوز پلنگها را در ايران مي‌توان در مناطق کويري پيدا کرد که شامل قسمتهايي از استان‌هاي کرمان? خراسان? سمنان ? يزد و تهران و مرکزي مي‌شود. همچنين احتمالا يوزپلنگ‌ها در مناطق خشک بلوچستان پاکستان که هنوز شکار يافت مي‌شود وجود دارند. زيستگاه‌هاي يوز در ايران به علت پيشروي بيابان‌ها و تبديل شدن بخشي از زمينهاي زيستگاه به زمينهاي کشاورزي و مسکوني شدن بخشي ديگر و همچنين از بين رفتن مراتع توسط دامهاي اهلي و در نتيجه کاهش تعداد آهو و گوزن که از منابع غذايي يوزها هستند کاهش يافته‌است.
نظرات کاربران
UserName