يک توله يوزپلنگ از نزديک
گونه يوز داراي دو زيرگونه است: زيرگونه آسيايي و زيرگونه آفريقايي. هر چند در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد و برخي متخصصان تعداد بيشتري زيرگونه را در نظر مي‌گيرند. در بين اين دو، زيرگونه آفريقايي که در بسياري از بخش‌هاي اين قاره پراکندگي دارد وضعيت نسبتاً بهتري را دارد. به نظر مي‌رسد که در حدود ? تا ?? هزار يوز هنوز در آفريقا باقي مانده اند. اما زيرگونه آسيايي آن که به يوزپلنگ ايراني يا يورپلنگ آسيايي مشهور است و روزگاري در بخش‌هاي وسيعي از خاورميانه و هند پراکندگي داشت، اکنون تنها محدود به چند ده رأس در نواحي شرقي ايران شده است.
نظرات کاربران
UserName