کاميون نارنجي
پيشرفت تکنولوژي در زمينه حمل و نقل باعث گرديده تا متصديان حمل و نقل تمام سعي و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سريعتر و سالمتر به مقصد برسد.يکي از اين پديده ها که باعث تسهيل حمل و نقل بين المللي مي گردد حمل کالا بوسيله کانتينر( Container)است. اصولا استفاده از کانتينر از اواسط دهه ???? رايج گرديد.اصولا کانتينرهاي استاندارد از سال ???? به بعد وارد بازار حمل و نقل گرديده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزينه هاي حمل و نقل و بسته بندي کاهش پيدا کند.
نظرات کاربران
UserName