هواپيماي مسافربري
هواپيماي مسافربري منطقه اي، هواپيمايي است کوچک براي حمل 35 تا 100 نفر مسافر از يک منطقه به منطقه اي ديگر که براساس بهترين کارايي (اقتصادي، عملکرد) طراحي مي شود. اين نوع هواپيما به دو گروه جت و توربوپراپ قابل تقسيم است. هواپيماي مسافربري منطقه اي داراي سه گروه بهره بردار مي باشد: 1- خطوط هوايي که بليط خود را با تخفيف ارائه مي کنند يا هر روز از حومه به شهر و بلعکس سفر مي کنند و همچنين هواپيماهاي بزرگ امکان پرواز در آن مسير ها را ندارند. 2- مراکز نظامي براي جابجايي پرسنل از يک منطقه به منطقه ديگر . 3- شرکت هاي بزرگ باربري براي استفاده در خطوط منطقه اي
نظرات کاربران
UserName