هواپيماي مسافربري
در هفدهم دسامبر ????، دو برادر از ايالت اهايو (آمريکا) ماشين ابداعي خود را به پرواز در آوردند. «برادران رايت» پس از تدارک و پيش بيني تمامي تمهيدات لازم براي انجام پروازي سهل و ايمن ، روز ?? دسامبر ???? را براي اولين پرواز آزمايشي هواپيماي ابداعي خود انتخاب کردند که متأسفانه اولين اقدام آنها هرگز موفقيت آميز نبود. اما سرانجام آنها موفق شدند که در روز ?? دسامبر ، يعني تنها سه روز بعد ، هواپيماي يک موتوره خود را براي چهار مرتبه در آسمان به پرواز در آورند و نام خود را براي هميشه در صدر فهرست پرندگان انسان نما به ثبت رسانند.
نظرات کاربران
UserName