هواپيماي مسافربري هندي
امروزه صنعت هواپيمايي همانند صنعت خودرو سازي روال عادي خود را طي مي کند و با قدمتي که پيدا کرده ، هواپيما را به وسيله اي روزمره براي جابجايي مسافر و کالا تبديل نموده است به موازات همين اتفاق تنوع خدمات و بکارگيري افراد در اين صنعت نيز هر روز رو به رشد و توسعه است که يکي از اين رشته ها کارداني تعمير و نگهداري هواپيما مي باشد.
نظرات کاربران
UserName