هواپيماي مسافربري از نماي زيرين
نيروي آيروديناميکي در زمان پرواز حضور دارد، که به دنبال مقاومت هوا در برابر حرکت هواپيما حاصل مي‌شود. و اين نيروي مقاومت کننده نيروي پسا نام دارد. نيروي پسا به موازات و در خلاف جهت پرواز عمل مي‌نمايد. همانند برا، عوامل زيادي هستند که بر کميت نيروي پسا تأثير مي‌گذارند، که اين عوامل شامل شکل هواپيما ، "چسبناکي هوا" و سرعت پرواز مي‌باشند. مولفه‌هاي نيروي پسا همچون نيروي برا تجميع گرديده و در يک نقطه‌ واحد که همان مرکز فشار هواپيماست عمل مي‌کنند. هواپيما براي غلبه بر پسا از سيستم پيشرانه استفاده کرده و نيرويي به نام نيروي (کشش) رانش توليد مي‌کند. جهت نيروهاي رانش (کشش) به چگونگي اتصال موتورها به هواپيما بستگي دارد، در اين نوع هواپيما زير بالها دو موتور توربيني به موازات بدنه تعبيه شده است، بطوري که باعث مي‌شود نيروي رانش (کشش) در امتداد خط مرکزي بدنه عمل ‌کند. در بعضي هواپيماها مثل هواپيماي عمود پرواز هارير سيستم به گونه‌اي است که مي‌توان جهت نيروي رانشي را تغيير داد تا هواپيما بتواند از باندي کوتاه برخيزد.
نظرات کاربران
UserName