هواپيماي مسافربري از نماي زيرين
هواپيما براي چيرگي بر نيروي وزن ، نيرويي مخالف با نام نيروي برا توليد مي‌کند. برا از حرکت هواپيما در هوا حاصل گرديده و نيرويي آيروديناميک يا به بيان فارسي هوا پويا مي‌باشد. "آيرو" يعني هوا و "ديناميک" نيز به معناي حرکت و پويايي است. بردار نيروي برا عمود بر راستاي جهت پرواز هواپيما مي‌باشد. بزرگي اين نيرو به عواملي چند از قبيل شکل ، اندازه و سرعت حرکت هواپيما بستگي دارد، لازم به ذکر است که بالها بيشترين ميزان نيروي برا را توليد مي‌کنند و اين نيرو در نقطه‌اي واحد به نام مرکز فشار عمل مي‌کند. مرکز فشار هم درست مثل مرکز ثقل تعريف مي‌شود، با اين تفاوت که بجاي توزيع وزن ، توزيع فشار حول بدنه را خواهيم داشت. پراکندگي و انتشار نيروي برا در سراسر بدنه نقش خطيري در حل مسايل کنترلي ايفا مي‌نمايد. سطوح آيروديناميکي جهت کنترل هواپيما در حرکات غلتش ، پيچش و سمتش استفاده مي‌گردند.
نظرات کاربران
UserName