هواپيماي مسافربري
هواپيما در زمان پرواز حول مرکز ثقل تغيير زاويه مي‌دهد. در پرواز دو مسئله عمده وجود دارد؛ اعمال نيروي متقابل براي غلبه بر وزن يک شي و کنترل آن شي در زمان پرواز. هر دوي اين مسايل وابسته به وزن آن جسم و محل قرارگيري مرکز ثقل مي‌باشند. در حين پرواز مادامي که سوخت هواپيما مصرف مي‌شود، وزن هواپيما دائماً تغيير مي‌کند، بدين ترتيب نحوه‌ي پراکندگي وزن کل و محل مرکز ثقل نيز عوض مي‌شود. از اينرو خلبان بر آن است که براي حفظ تعادل و تنظيم هواپيما پيوسته فرامين را کنترل و تنظيم نمايد.
نظرات کاربران
UserName